Ticket #1193 (closed assessed: fixed)

Opened 11 years ago

Last modified 11 years ago

Driver layers not included in list of exportable / importable layers

Reported by: kimdem Owned by: jeroens
Priority: normal Milestone: Ecopath 6: release 6.3
Component: Ecospace Version: 6.3.0 BETA
Severity: minor Keywords:
Cc:

Description

Als ik mijn Ecospace map csv file exporteer, kan ik de volgende dingen selecteren om te exporteren: depth, habitat, capacity, PP (relative), contaminants (rel). Wat ik wil kunnen exporteren (en invullen en weer importeren), is mijn layers van 'environmental drivers'. Die staan niet in het lijstje, maar wel in het rechter menu naast mijn map. Kan die toegevoegd worden aan het ecospace>export (en import) keuzemenu? Ik denk dat ik anders geen hypoxia data aan mijn map toe kan voegen.

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by jeroens

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixed

Note: See TracTickets for help on using tickets.